Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 februari 2020.

(Verkopen aan kopers)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Ravelijncenter: Ondernemersvereniging Ravelijncenter, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ravelijncenter 4, 1785LX te Den Helder, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 40637648.
 2. Verkoper: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Ravelijncenter een Overeenkomst aangaat of beoogt aan te gaan.
 3. Partijen: Ravelijncenter en de Verkoper gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de middels registratie door de Verkoper op het Platform, tot stand gekomen overeenkomst tussen Partijen, in het kader waarvan de Verkoper gerechtigd is voor eigen rekening en risico Producten aan te bieden en te verkopen. 
 5. Koopovereenkomst: iedere overeenkomst tussen de Verkoper en een Koper die middels het Platform en aldus door tussenkomst van Ravelijncenter tot stand komt en die voorziet in de levering door de Verkoper van een of meerdere Producten.
 6. Platform: www.ravelijncenter.nl.
 7. Aanbod: het aan Kopers middels het Platform gerichte aanbod van de Verkoper betreffende Producten.
 8. Producten: de in het kader van een Koopovereenkomst door de Verkoper aan een Koper te verkopen en te leveren zaken.
 9. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Koopovereenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 10. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 11. Service: de prestaties waartoe Ravelijncenter zich jegens de Verkoper en Kopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen, het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van de totstandkoming van Koopovereenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar de Verkoper en de eventuele afwikkeling van betalingen ter zake.
 12. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Verkoper en de Service gericht aan de Verkoper.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voor totstandkoming van de Overeenkomst is registratie door de Verkoper vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
 4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Verkoper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig op het apparaat van de Verkoper kan worden opgeslagen. 
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE & KERN VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Voor totstandkoming van de Overeenkomst is vereist dat de Verkoper zich op het Platform registreert. De Verkoper dient alle bij de registratie, alsook alle daarna gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De Verkoper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Ravelijncenter is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Verkoper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Het aanbod van Ravelijncenter tot registratie op het Platform is vrijblijvend en uitsluitend voorbehouden aan Verkopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ravelijncenter behoudt zich het recht voor bepaalde Verkopers te weigeren, ook nadat de registratie heeft plaatsgevonden.
 3. Na het doorlopen van de registratieprocedure op het Platform, ontvangt de Verkoper een e-mail ter bevestiging van de aanmelding, voorzien van een link om de registratie door de Verkoper te laten bevestigen. Op het moment dat de Verkoper deze bevestiging doet, geldt de Overeenkomst als tot stand gekomen, onverminderd het bepaalde in de vorige leden.
 4. Het Platform biedt voor Kopers de mogelijkheid Producten van de Verkoper te bestellen. De Verkoper is zelfstandig verantwoordelijk voor het plaatsen van het Aanbod middels de daartoe van Ravelijncenter ontvangen inloggegevens. Het plaatsen van Producten dient te geschieden op de daartoe onder het account van de Verkoper aangewezen wijze. Ravelijncenter sluit in het kader van de Service namens de Verkoper de Koopovereenkomst met Kopers en de Verkoper zal zonder verdere tussenkomst van Ravelijncenter voor de levering van de bestelde Producten en verdere afwikkeling van de Koopovereenkomst zorgdragen. Betaling door Kopers voor de Producten geschiedt, afhankelijk van de door de Verkoper aangeboden betaalmethode, aan Ravelijncenter dan wel bij of na de levering aan de Verkoper.
 5. De Verkoper aanvaardt bij totstandkoming van de Overeenkomst de toepasselijkheid van de “Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Ravelijncenter (kopen bij verkopers)”. De Verkoper conformeert zich aan de daarin vermelde rechten en verplichtingen van de Verkoper jegens Kopers. Bij het Aanbod en bij Koopovereenkomsten is Ravelijncenter niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) Producten is de Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk. De Verkoper kan voorts zijn eigen algemene voorwaarden, zoals garantievoorwaarden, middels het Aanbod van toepassing verklaren. De Verkoper is er in een voorkomend geval verantwoordelijk voor deze op wetsconforme wijze aan te bieden. Het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden en de “Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Ravelijncenter (kopen bij verkopers)” prevaleren in geval van strijdigheid boven de eventuele algemene voorwaarden van de Verkoper. De Verkoper en Kopers kunnen jegens elkaar een beroep doen op het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden en de “Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Ravelijncenter (kopen bij verkopers)”.
 6. Het is de Verkoper uitsluitend toegestaan Producten middels het Platform aan te bieden waarvan de handel krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan. Het is de Verkoper dan ook niet toegestaan drugs, gestolen goederen, vuurwapens en andere bij of krachtens de wet voor vrije verkoop verboden goederen aan te bieden.
 7. De Verkoper is gehouden het Aanbod dusdanig op het Platform te beschrijven en te doen weergeven dat Kopers zich daaromtrent een goed beeld kunnen vormen. De Verkoper bepaalt de inhoud van het Aanbod. Ravelijncenter is niet gehouden zich er van te vergewissen of de van de Verkoper afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. De Verkoper vrijwaart Ravelijncenter van alle aanspraken van Kopers en andere derden ter zake.
 8. De verplichting tot het aan Kopers verstrekken van facturen uit hoofde van Koopovereenkomsten en de verplichting tot koopconforme levering van de Producten, rust op de Verkoper. Voor tekortkomingen van de Verkoper ten aanzien van de levering van zijn Producten, draagt Ravelijncenter geen enkele aansprakelijkheid, ter zake waarvan de Verkoper Ravelijncenter vrijwaart.
 9. Een Koper brengt de Koopovereenkomst tot stand door middels het Platform bestellingen van Producten te plaatsen. Wanneer deze bestelling betrekking heeft op Producten van de Verkoper, ontvangt de Verkoper zo spoedig mogelijk een e-mailbericht van Ravelijncenter waarin de bestelling van de Koper is gespecificeerd, waaronder mede begrepen de aanduiding van de betreffende Producten, de hoeveelheid en de wijze van levering.
 10. De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de Koopovereenkomst met een Koper voortvloeien. Ravelijncenter is, onverminderd het bepaalde in het overige van de Overeenkomst, uitsluitend bij Koopovereenkomsten betrokken wat betreft de beschikbaarstelling van het Platform en de bijbehorende Service. De Verkoper staat ervoor in dat hij Koopovereenkomsten deugdelijk en tijdig uitvoert. De Verkoper staat ervoor in dat alle door hem op het Platform aangeboden Producten beantwoorden aan de tot stand gekomen Koopovereenkomsten met Kopers, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen. Voor tekortkomingen van de Verkoper jegens Kopers draagt Ravelijncenter geen enkele aansprakelijkheid. De Verkoper vrijwaart Ravelijncenter van alle aanspraken van Kopers ter zake.
 11. De Verkoper staat ervoor in dat de Producten die hij op het Platform aanbiedt daadwerkelijk door hem kunnen worden geleverd binnen de met de Koper overeengekomen leveringstermijn.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

Een Consument komt in het kader van Koopovereenkomsten onder omstandigheden het wettelijke recht van ontbinding toe. Voor zover dit volgens de wet is toegelaten, heeft Ravelijncenter het recht van ontbinding middels de “Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Ravelijncenter (kopen bij verkopers)”, uitgesloten. Het verzoek om gebruik te maken van het recht van ontbinding wordt door Consumenten bij de Verkoper ingediend, waardoor de Verkoper jegens de Consument gehouden kan zijn de van de Consument ontvangen betaling te retourneren. Door de Verkoper aan Consumenten te retourneren bedragen die door de Koper aan Ravelijncenter zijn voldaan, worden op reguliere wijze aan het tegoed onder het account van de Verkoper op het Platform bijgeschreven. Voor de formaliteiten inzake het recht van ontbinding van Consumenten, wordt verwezen naar de “Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Ravelijncenter (kopen bij verkopers)”.

ARTIKEL 5. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst eindigt door opzegging per e-mail. In geval van opzegging door de Verkoper, eindigt de Overeenkomst pas op het moment dat Ravelijncenter de opzegging per e-mail aan de Verkoper heeft bevestigd en het account van de Verkoper op het Platform is gedeactiveerd. Zulks geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de opzegverklaring van de Verkoper door Ravelijncenter is ontvangen.
 3. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van Partijen in het kader van reeds tot stand gekomen Koopovereenkomsten tussen de Verkoper en Kopers onverlet.

ARTIKEL 6. | PROVISIE EN BETALINGEN

 1. De Verkoper is voor elke tot stand gekomen Koopovereenkomst € 0,45 (excl. btw) aan Ravelijncenter verschuldigd, ook indien een Consument vervolgens een beroep doet op zijn recht van ontbinding en ook indien om andere reden tussentijdse annulering van de Koopovereenkomst zou plaatsvinden. De vorenbedoelde provisie wordt verrekend met de aan de Verkoper toekomende betalingen uit hoofde van de Koopovereenkomsten tussen hem en Kopers.
 2. Indien en voor zover Koopovereenkomsten erin voorzien dat de door de Kopers uit dien hoofde verschuldigde bedragen, aan Ravelijncenter zijn voldaan, wordt het aan de Verkoper toekomende op het tegoed onder zijn account op het Platform bijgeschreven. De bijgeschreven bedragen zijn uit te keren naar de bankrekening van de Verkoper zoals bij Ravelijncenter bekend, zulks na elke betaalopdracht die de Verkoper, op de daartoe aangewezen wijze, onder zijn account op het Platform uitvoert. Betalingen door Ravelijncenter aan de Verkoper te voldoen, vinden plaats binnen 14 dagen na bevestiging van de betaalopdracht van de Verkoper door Ravelijncenter. 
 3. Indien en voor zover de Verkoper gebruik heeft gemaakt van de optie om betaling uit hoofde van Koopovereenkomst door de Koper te laten verrichten bij levering van de Producten of in een later stadium, komt het risico van wanbetaling door een Koper bij de Verkoper. Over dergelijke Koopovereenkomsten, is de Verkoper onverkort provisie aan Ravelijncenter verschuldigd. 

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ravelijncenter is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien en voor zover de Verkoper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ravelijncenter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Verkoper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Verkoper Schriftelijk door Ravelijncenter in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Verkoper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Verkoper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Verkoper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Ravelijncenter gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
 3. Voorts is Ravelijncenter gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen waardoor verdere nakoming van de Overeenkomst door Ravelijncenter redelijkerwijs niet van Ravelijncenter kan worden gevergd.
 4. De Verkoper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ravelijncenter op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. De Verkoper staat er voor in dat hij volledig gerechtigd is het Aanbod onder de door hem gevoerde naam uit te doen brengen en hij daarmee geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Verkoper vrijwaart Ravelijncenter van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Ravelijncenter is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, het namens de Verkoper middels het Platform geplaatste Aanbod te verwijderen zonder dat Ravelijncenter op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Verkoper of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Als gegronde reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat het Aanbod in strijd is met de wet of het gebruikelijke aanbod op het Platform.
 3. Ravelijncenter staat er jegens de Verkoper niet voor in dat en in welke mate Producten van de Verkoper middels het Platform worden verkocht. Ravelijncenter verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 4. Ravelijncenter draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 5. Ravelijncenter is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Verkoper voor toegang tot het Platform. 
 6. Ravelijncenter spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Ravelijncenter niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Onverminderd het recht van de Verkoper op afwikkeling van de Service ten aanzien van reeds tot stand gekomen Koopovereenkomsten, is elke aansprakelijkheid van Ravelijncenter ter zake uitgesloten.
 7. Ravelijncenter is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Ravelijncenter of derden waarvan de werking van het Platform afhankelijk is. Onverminderd het recht van de Verkoper op afwikkeling van de Service ten aanzien van reeds tot stand gekomen Koopovereenkomsten, is alle aansprakelijkheid van Ravelijncenter als gevolg van ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan, uitgesloten.
 8. Ravelijncenter spant zich naar alle redelijkheid in het Platform en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Ravelijncenter is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Verkoper door derden.
 9. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op Ravelijncenter rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Verkoper, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de daadwerkelijk door de Verkoper over de laatste 12 maanden vóór het ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis, door Ravelijncenter aan de Verkoper in rekening gebrachte provisiebedragen (excl. btw) .
 10. Ravelijncenter is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Overeenkomst door Ravelijncenter.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Verkoper direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan Schriftelijk mededeling doet aan Ravelijncenter. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de Verkoper ter zake niet binnen bekwame tijd bij Ravelijncenter reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 12. De Verkoper vrijwaart Ravelijncenter van eventuele aanspraken van derden, waaronder die van Kopers in het bijzonder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Verkoper toerekenbaar is. Indien Ravelijncenter uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Verkoper gehouden Ravelijncenter zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Verkoper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ravelijncenter, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ravelijncenter en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Verkoper.

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Ravelijncenter wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
(Kopen bij verkopers)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Ravelijncenter: Ondernemersvereniging Ravelijncenter, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ravelijncenter 4, 1785LX te Den Helder, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 40637648.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Koper en een Verkoper die middels het Platform en aldus door tussenkomst van Ravelijncenter tot stand komt en die voorziet in de levering door de Verkoper van een of meerdere Producten.
 5. Platform: www.ravelijncenter.nl.
 6. Aanbod: het aan de Koper middels de eigen shop van de Verkopers op het Platform, gerichte aanbod van Verkopers betreffende Producten.
 7. Verkoper: iedere onderneming die bij Ravelijncenter is aangesloten en die Producten middels het Platform aanbiedt en verkoopt.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst, door de betreffende Verkoper aan de Koper te verkopen en te leveren zaken.
 9. Service: de prestaties waartoe Ravelijncenter zich jegens Kopers en Verkopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen, het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar Verkopers en de eventuele afwikkeling van betalingen ter zake.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Kopers en de Service gericht aan Kopers. Behoudens voor zover uit het bepaalde in deze algemene voorwaarden anders voortvloeit, gelden deze algemene voorwaarden niet voor de rechtsverhouding tussen Ravelijncenter en Verkopers. Bij het Aanbod en bij Overeenkomsten is Ravelijncenter niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) Producten is de betreffende Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk in het Aanbod van de betreffende Verkoper is vermeld, zijn op het Aanbod en de Overeenkomst de (algemene) voorwaarden van de Verkoper van toepassing, met dien verstande dat het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden, in geval van strijdigheid, te allen tijde prevaleert boven de (algemene) voorwaarden van de Verkoper. De Koper en Verkoper kunnen jegens elkaar een beroep doen op het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Koper en Ravelijncenter verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Verkopers maken van het Platform gebruik om hun Aanbod aan Kopers te openbaren. Ravelijncenter vervult hierbij slechts een faciliterende rol. De informatie uit het Aanbod wordt door de betreffende Verkoper bepaald, voor de inhoud waarvan Ravelijncenter niet verantwoordelijk is. Ravelijncenter is dan ook niet aansprakelijk doordat hij in het kader van de Service uitgaat van door Verkopers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Verkopers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen aangeboden Producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Verkoper aan Ravelijncenter verstrekte gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw op het Platform weergegeven. In het Aanbod weergegeven productafbeeldingen kunnen evenwel slechts als indicatief worden beschouwd. De in het Aanbod vermelde gegevens kunnen namelijk in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de Producten welke de Koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Koper geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper gekozen Aanbod op de daartoe op het Platform aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. Vervolgens zal Ravelijncenter de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk langs elektronische weg aan de Koper bevestigen.
 4. De Koper dient alle bij het plaatsen van de Overeenkomst gevraagde verplichte betaal-, contact- en adresgegevens juist en volledig te verstrekken. De Overeenkomst kan slechts correct worden uitgevoerd indien de bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Koper onverhoopt onjuiste of onvolledige betaal-, contact- en/of adresgegevens bij het aangaan van de Overeenkomst heeft opgegeven, dient de Koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Ravelijncenter. Ravelijncenter is evenwel nimmer aansprakelijk voor door de Koper geleden schade ontstaan doordat de Koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 5. Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend; behoudens voor zover voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden, maakt de Koper geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

  1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan een Consument de Overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten, of indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden. De Consument dient op het recht van ontbinding een beroep te doen bij de betreffende Verkoper, de Verkoper is verantwoordelijk voor de eventuele terugbetaling aan de Consument en de Consument dient de betreffende Producten terug te leveren aan de Verkoper, e.e.a. zoals nader bepaald in dit artikel.
  2. De Consument heeft geen recht van ontbinding in geval van:
 1. een Overeenkomst waarbij de prijs van de Producten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 2. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 3. een consumentenkoop betreffende:
 1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. de levering van Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 5. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft;
 6. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.
  1. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door de Verkoper, al dan niet middels Ravelijncenter, aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij de Verkoper. Zo spoedig mogelijk nadat de Verkoper in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal de Verkoper de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail aan de Consument bevestigen.
  2. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de bedenktijd van 14 dagen, zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
  3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte retourinstructies. Retournering van de Producten door de Consument dient te geschieden binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3.
  4. De Consument is jegens de Verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. De Verkoper maakt jegens de Consument aanspraak op vergoeding van deze waardevermindering, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
  5. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
  6. De Verkoper zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door de Verkoper zijn terugontvangen, dan wel door de Consument aan de Verkoper is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is de Verkoper niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Ravelijncenter aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Uitsluitend de Verkoper is jegens de Koper verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst. Ter zake de uitvoering van de Overeenkomst aanvaardt Ravelijncenter dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de Producten door de Verkoper bezorgd op het door de Koper opgegeven afleveradres. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bestelling door of namens de Koper wordt afgehaald bij de Verkoper, staat de Koper ervoor in dat hij of een door hem aangewezen derde op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie van de Verkoper aanwezig is om de bestelling af te halen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is de Verkoper gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | FRAUDE OF VERMOEDEN DAARVAN

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens bij de totstandbrenging van de Overeenkomst op te geven, de Producten niet in ontvangst te nemen of door zijn betalingsverplichtingen niet na te komen, is Ravelijncenter gerechtigd toekomstige bestellingen van de Koper te weigeren.
 2. Indien Ravelijncenter gerede twijfel heeft dat de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen of zal nakomen, is Ravelijncenter gerechtigd de Overeenkomst namens de Verkoper te annuleren. Indien in dat geval reeds door de Koper is betaald voor de Producten, zal Ravelijncenter de betaling restitueren.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt uitdrukkelijk de verkoopprijs, inclusief btw en eventuele bezorgkosten vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe bij het aangaan van de Overeenkomst door de Koper gekozen betaalmethoden. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Koper, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, onherroepelijk aan zijn betalingsverplichting gebonden.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN RAVELIJNCENTER EN VRIJWARING

 1. Verkopers bepalen de inhoud van hun Aanbod op het Platform. Ravelijncenter is niet gehouden zich er van te vergewissen of de van Verkopers afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. Ravelijncenter aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Ravelijncenter is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Koper voor toegang tot zijn eventuele account op het Platform.
 3. Ravelijncenter spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Ravelijncenter niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Ravelijncenter ter zake is uitgesloten.
 4. Ravelijncenter is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Ravelijncenter of derden. Alle aansprakelijkheid van Ravelijncenter als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 5. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Ravelijncenter nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 6. Ravelijncenter is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, letselschade, overige gevolgschade, verlies van gegevens en overige immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Service door Ravelijncenter.
 7. De Koper vrijwaart Ravelijncenter van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Verkopers mede begrepen) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, welke aanspraken betrekking hebben op schade die niet aan Ravelijncenter kan worden toegerekend. Indien Ravelijncenter uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Ravelijncenter zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ravelijncenter, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ravelijncenter en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID

 1. Omdat Ravelijncenter niet aansprakelijk is voor het Aanbod, de uitvoering van de Overeenkomst door de Verkoper en de omstandigheid dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Koper eventuele klachten daaromtrent rechtstreeks, en aldus zonder tussenkomst van Ravelijncenter, te richten aan de Verkoper. Bij geschillen ter zake kan Ravelijncenter niet worden betrokken en aanvaardt Ravelijncenter geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Klachten van de Koper over de Service, dient de Koper Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Ravelijncenter te richten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.
 3. Bij Ravelijncenter ingediende klachten over de Service worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht over de Service niet in onderling overleg tussen de Koper en Ravelijncenter kan worden opgelost, kan de Koper het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond middels het Platform, behoren toe aan Ravelijncenter dan wel zijn licentiegevers, waaronder Verkopers mede begrepen kunnen zijn. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Ravelijncenter c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Ravelijncenter c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Koper toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Ravelijncenter c.q. de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op het Aanbod, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Ravelijncenter en de Koper een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Ravelijncenter aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Ravelijncenter en de Koper kennis te nemen.

Winkelmand

close