Privacy Policy

Privacy statement Ondernemersvereniging Ravelijncenter

Ondernemersvereniging Ravelijncenter (hierna aangeduid als “Ravelijncenter”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Ravelijncenter worden verwerkt. Ravelijncenter acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In dit privacy statement is beschreven hoe Ravelijncenter uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 

Ravelijncenter verwerkt uw persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ravelijncenter is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Ravelijncenter zal ook van zijn samenwerkingspartners maximale inspanning verlangen ter zake het beschermen van uw persoonsgegevens.

Ravelijncenter verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Ravelijncenter, zoals bij:

 • Uw registratie voor gebruik van de website www.ravelijncenter.nl en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools van Ravelijncenter (hierna aangeduid als “het platform”);
 • Het door u als verkoper aangaan van een overeenkomst met Ravelijncenter met betrekking tot het gebruik van het platform of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
 • Uw gebruik van het platform als zodanig en het als koper plaatsen van bestellingen middels het platform;
 • Mail- of telefonisch contact of het versturen van een bericht via het contactformulier op het platform;
 • Het schrijven en openbaren van reviews op het platform;
 • Het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Ravelijncenter verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in dit privacy statement. Indien u, bijvoorbeeld via het contactformulier op het platform, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Ravelijncenter gebruikt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Ravelijncenter hebt gesloten of indien u als koper via het platform een koopovereenkomst aangaat met een verkoper, worden de door u opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren. In het kader van de uitvoering van de bedoelde (koop)overeenkomsten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken. Zo worden bij Ravelijncenter aangesloten verkopers in kennis gesteld van de voor de uitvoering en status van bestellingen noodzakelijke persoonsgegevens van kopers en worden kopers in kennis gesteld van de persoonsgegevens van de betreffende verkoper om de identiteit van de verkoper kenbaar te maken. In dit kader worden uw persoonsgegevens ook gedeeld met een online betaalprovider indien u als koper via het platform voor bestellingen betaalt.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Ravelijncenter de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij u partij bent, of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. Onder overeenkomst wordt in deze context tevens verstaan het aan u beschikbaar stellen van de functionaliteiten van het platform.

Daarnaast verwerkt Ravelijncenter persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, alsook op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Ravelijncenter of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van het platform. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de partijen die de webhosting en mailhosting voor Ravelijncenter verzorgen om het platform van Ravelijncenter c.q. de e-mailvoorzieningen van Ravelijncenter te kunnen laten werken, de exploitant van de door Ravelijncenter gebruikte reviewsoftware op het platform voor het kunnen openbaren van uw review en het delen van uw persoonsgegevens, zoals vermeld op facturen van Ravelijncenter, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Ravelijncenter te kunnen verzorgen. Ook werkt Ravelijncenter samen met marketingbureaus die toegang zouden kunnen verkrijgen tot de via het platform door u opgegeven persoonsgegevens.

Ravelijncenter slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Ravelijncenter verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Ravelijncenter daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Ravelijncenter er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Ravelijncenter zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Ravelijncenter toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Ravelijncenter persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Ravelijncenter zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Ravelijncenter vallen, evenals door Ravelijncenter ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Ravelijncenter de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Ravelijncenter de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Ravelijncenter, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Google Analytics

Ravelijncenter maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van het platform. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Ravelijncenter ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Ravelijncenter het platform aanpassen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Cookies

Door gebruik te maken van het platform kunnen cookies worden geplaatst. Ravelijncenter heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan het platform worden teruggestuurd naar de server. Ravelijncenter maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van het platform. Met behulp van deze cookies zorgt Ravelijncenter er onder meer voor dat u bij een bezoek aan het platform niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Ravelijncenter maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Permanente cookies: door deze cookies te gebruiken zorgt Ravelijncenter ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. Het platform herkent de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan het platform. Permanente cookies kunnen worden verwijderd via de instellingen van uw browser.
 • Sessie cookies: deze cookies zet Ravelijncenter in tijdens uw bezoek aan het platform en worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Ravelijncenter onthoudt welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemt daar zijn diensten op af.
 • Google Analytics cookies: zie hiervoor. Deze cookies worden geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Ravelijncenter gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe het platform wordt gebruikt.
 • Social media cookies: op het platform zijn buttons geplaatst waarmee u de berichten van Ravelijncenter kunt promoten op social media. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
 • Tracking cookies: door middel van deze cookies kan Ravelijncenter te weten komen dat u naast het platform ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Ravelijncenter bent geweest. Het daardoor opgebouwde gebruikersprofiel is bedoeld om advertenties op u af te stemmen.

Ravelijncenter gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor Ravelijncenter gemaakt; deze plaatst Ravelijncenter op uw computer, tablet of telefoon. Uitsluitend Ravelijncenter heeft toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Ravelijncenter heeft over de inhoud en werking van laatstbedoelde cookies geen zeggenschap en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Uw rechten

U heeft het recht om Ravelijncenter te verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Ravelijncenter een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Ravelijncenter verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Ravelijncenter slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Ravelijncenter legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen

Ravelijncenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Ravelijncenter adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Contact

Voor vragen over dit privacy statement of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ravelijncenter, kunt u contact opnemen met Ravelijncenter. Ravelijncenter helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ravelijncenter of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Ondernemersvereniging Ravelijncenter
Ravelijncenter 4
1785LX Den Helder
E-mailadres: info@ravelijncenter.nl
2020 © Ravelijncenter.nl

Winkelmand

close